Doelgroep: mensen met psychische problemen of licht verstandelijke beperking

De Hoofdzakenmonitor ondersteunt mensen met psychische problemen of een licht verstandelijke beperking bij het veranderproces om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Deze veranderprocessen zijn vaak langdurig en ingewikkeld. De Hoofdzakenmonitor laat zien waar het goed gaat in de ontwikkeling naar zelfstandigheid maar ook waar nog mogelijkheden liggen om te veranderen. De Hoofdzakenmonitor geeft zowel zicht op de zelfzorg en het sociaal netwerk als hoe financiën en administratie worden uitgevoerd. Zelfredzaam worden is geen eenvoudige taak en soms moet gedrag worden aangepast en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. De Hoofdzakenmonitor helpt de cliënt en de hulpverlener om dit inzichtelijk te maken, prioriteiten te stellen en samen afspraken te maken over wat er moet veranderen. De Hoofdzakenmonitor is een prachtig instrument voor hulpverleners die regie voeren over het hulpverleningsproces, wijkteams en professionals die werken in vormen van begeleid of beschermd wonen.

Toepassing

Met dit leefwereld-instrument kan de begeleider samen met de cliënt de voortgang van de inspanningen in kaart brengen. Deze moderne werkwijze is ondersteunend bij het stellen van doelen en maakt de resultaten voor zowel de hulpverlener als de cliënt visueel inzichtelijk. Cliënten ervaren het gebruik van de Hoofdzakenmonitor als erg plezierig omdat, zoals sommige cliënten aangeven, de brei in het hoofd overzichtelijk visueel wordt weergegeven.

De Hoofdzakenmonitor heeft nu ook een “mijn” variant waarmee mensen zelf kunnen bepalen hoe het gaat. Deze vorm van zelfevaluatie versterkt de bewustwording, geeft inzicht in de situatie en helpt zo bij het ordenen. De Hoofdzakenmonitor draagt bij aan duurzame interventies.

Overige voordelen en toepassingen:

1.Communicatie

Omdat de Hoofdzakenmonitor op een verrassende eenvoudige wijze de situatie inzichtelijk maakt versterkt het de communicatie tussen cliënten en hulpverleners maar ook tussen hulpverleners onderling. Omdat de Hoofdzakenmonitor de leefwereld van mensen in kaart brengt begrijpt iedereen wat er staat. Cliënten geven aan dat de Hoofdzakenmonitor hen structuur geeft en hun vaardigheden versterkt.

2.Werken aan kwaliteit

Hoe ingewikkeld is het om intervisie te doen zonder objectieve gegevens? De Hoofdzakenmonitor geeft inzicht in de effecten van de interventie en helpt bij het analyseren. Met een uitgekiend en eenvoudig te bedienen dashboard worden de effecten per team inzichtelijk gemaakt. Eindelijk kan met echte data gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit.

3.Verantwoorden en zelfsturing

De gemeente of het zorgkantoor wil graag inzicht hebben in de resultaten van de interventies. Dit kunt u nu eenvoudig zichtbaar maken met de Hoofdzakenmonitor. U kunt nu laten zien in welke mate de zelfredzaamheid van de cliënt is toegenomen dan wel is gestabiliseerd maar ook wat de ontwikkeling per problematiek of type beperking is geweest.

De vraag waarom specifieke cliënten verschillende progressie laten zien, wordt met een druk op de knop helder. De meeste gemeenten willen graag werken vanuit de leefwereld van de cliënt. De Hoofdzakenmonitor biedt u de mogelijkheid op deze manier te werken en te rapporteren zonder verdere ingewikkelde bewerking van gegevens.